torsdag 14. mai 2015

Kommentar til Tor K. Larsens innlegg i Stavanger Aftenblad 13/5-2015

Jeg har skrevet en kommentar under Tor K.Larsens innlegg "Nødvendig tvangsbruk redder liv". Hans innlegg stod i Stavanger Aftenblad 13.mai 2015: http://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/Nodvendig-tvangsbruk-redder-liv-3695607.html?fb_action_ids=10153176225401072&fb_action_types=og.comments#.VVTSDFhDCCA.twitter

Her er min kommentar:

Jeg leser Tor K. Larsens innlegg og blir både fascinert og provosert. Fascinasjonen går på at det fortsatt, i 2015, finnes slike holdninger til tvangsbruk i psykisk helsevern som han formidler. Sinnet går på at jeg vet at det i skrivende stund finnes mange mennesker i Norge som utsettes for menneskerettsovergrep som han helt klart her forsøker å rettferdiggjøre og til og med eufemistisk nok kaller for menneskerettigheter i stedet. Er Larsen oppdatert på hva som skjer i FN angående arbeidet for å sikre menneskerettighetene til personer med psykososiale funksjonsnedsettelser? Norge har ratifisert FN-konvensjonen for like rettigheter til personer med funksjonsnedsettelser, CRPD. Foreløpig har Norge begått noen tolkningserklæringer som undergraver konvensjonen på viktige punkt. Men på sikt erkjenner forhåpentligvis Norge at tolkningserklæringene må fjernes. CRPD er f.eks. tydelig på at psykiatrisk tvangsbehandling er i strid med konvensjonen (General Comment No 1 –Article 12: Equal recognition before the law. - pkt 42: "Articles 15, 16 and 17: Respect for personal integrity and freedom from torture, violence, exploitation and abuse"). "Vi bryter ikke menneskerettighetene" skrev Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse-og Omsorgsdepartementet, på dagensmedisin.no 27.02.2015, etter at Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening, hadde bedt om en "avklaring" fra myndighetenes side om helsepersonell bryter menneskerettighetene idet de følger psykisk helsevernlovens tvangsbestemmelser (dagensmedisin.no 19.02.2015). LDO’s budskap er at psykisk helsevernloven må fjernes og erstattes av et ikke-diskriminerende lovverk hvis Norge skal komme i takt med CRPD og sikre menneskerettighetene til personer med psykososiale funksjonsnedsettelser: «Det er behov for en større lovreform på psykiatrifeltet for at norsk rett skal oppfylle forpliktelser i CRPD om økt vektlegging av selvbestemmelse og ikke-diskriminering. Dette sees særlig i lys av de tolkningsuttalelser som FNs Høykommissær for menneskerettigheter har kommet med, CRPD-komiteens avsluttende merknader i flere statsrapporter, samt uttalelsene fra FNs spesialrapportør for tortur. Psykisk helsevernloven, som hjemler frihetsberøvelse, tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler overfor personer med alvorlige psykiske lidelser, bør oppheves og erstattes av et ikke-diskriminerende regelverk. (…) Regjeringen må sette ned et lovutvalg som kan utrede hvordan “supported decision making” kan sikres i norsk rett og praksis, jf. også anbefalingene fra et samlet utvalg om dette i NOU 2011:9: Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. (…) Norge bør trekke de to tolkningserklæringene til artiklene 12, 14 og 25 i CRPD så raskt som mulig» (fra LDO’s rapport «Menneskerettigheter og nedsatt funksjonsevne. Innspill til norske myndigheter» s.8-9. ) Idet myndighetene legitimerer diskriminering og menneskerettsovergrep i psykisk helsevern gjennom å forsvare psykisk helsevernloven, er det heldigvis ikke opp til samme instans å avklare om menneskerettighetene brytes. Norge har per i dag et forklaringsproblem overfor CRPD-komiteen.

1 kommentar:

  1. FN sin ØSK komité forslå å forby tvangsmedisinering. Hvordan går det med å forby tvangsmedisinering i psykiatrien? http://avskaff-tortur.tk/

    SvarSlett