mandag 18. januar 2016

Vedr utnevnelse av ny justitiariusRegjeringen skal altså utnevne ny justitiarius [leder av Høyesterett] – og foreløpig foregår prosessen i stor grad i det skjulte. Jeg er opptatt av denne saken. Jeg er opptatt av det prinsipielle i den; om viktigheten av innsyn i- og åpenhet om- maktapparatets beslutningsprosesser. Slik gir en rom for  informerte, grundige offentlige debatter vedr i hvilken grad maktapparatet utøver sin rolle til gavn for borgerne; slike debatter er en viktig del av demokratiet. Høyesterett har også en viktig funksjon mht å etterprøve at menneskerettighetene overholdes. Denne rollen er den senere tid styrket. Med grunnlovsrevisjonen i 2014 kom flere av de grunnleggende menneskerettighetene inn i Grunnloven https://lovdata.no/artikkel/ny_var_for_menneskerettighetene_i_grunnloven_/1437. Saken er at en del brudd på menneskerettighetene og de konvensjoner Norge har ratifisert likevel nasjonalt faller innunder "gråsone"-kategorier eller avskrives som å ikke være brudd. Det behøver ikke ha å gjøre med hvor grove disse menneskerettsbruddene er, det kan blant annet handle om tortur, men hvis de fortsatt ikke er anerkjent som klare menneskerettsbrudd av den norske stat, stiller en særs svakt som rettssubjekt. Om norsk lov og praksis strider mot menneskerettighetene, skal menneskerettighetene ha forrang. Men dette er altså likevel ikke virkeligheten i alle slags graverende saker. Med en justitiarius som er sterkt kritisk til «internasjonaliseringen» i norsk rett (selv om «internasjonaliseringen» altså er gjenspeilt i gjeldende, framvoterte lov) vil det sannsynligvis fortsatt være tyngre å få anerkjennelse for slike "tradisjonsbetingede" menneskerettsbrudd i Høyesterett. Dette til tross for at de klart strider mot konvensjoner Norge har ratifisert. Det er ikke tvil om at det er sterke, inkl politiske, krefter i Norge som ønsker å ivareta muligheten til å begå visse typer menneskerettsbrudd, blant annet via psykisk helsevernloven. Selv ønsker jeg en justistarius som er oppdatert og prinsippiell mht hva Norge faktisk har forpliktet seg til via internasjonal menneskeretts-lov og konvensjoner. Når slike saker vinnes i retten kan de også skape presedens. Så at denne prosessen ønskes foregå i det skjulte er alt annet enn tillitsvekkende for meg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar