søndag 27. desember 2015

Oppdateringer fra Tina Minkowitz om CRPD-komiteens arbeidTina Minkowitz oppdaterer om CRPD-komiteens arbeid. http://www.madinamerica.com/2015/12/human-rights-updates/ Jeg har oversatt deler av innlegget: 


-  CRPD-komiteen har fått på plass alle juridiske nøkkel-elementer som er nødvendige for å få slutt på tvangspsykiatri.
(…)

I 2015 har komiteen gått mer i detalj om retningslinjene for artikkel 14 om retten til frihet og det absolutte forbud mot frihetsberøvelse basert på en faktisk eller påstått psykososial funksjonsnedsettelse, inkludert når et slikt kriterie brukes sammen med andre kriterier som påstått fare mot seg selv eller andre, eller påstått behov for omsorg/pleie og behandling (paragrafene 6-10, 13-15). (Merk at en tidligere versjon av retningslinjene, «GuidelinesOnArticle14», dukker opp i google-søk; det korrekte dokumentet som det lenkes til på komiteens hjemmeside heter derimot GuidelinesArticle14 ) [*].

Retningslinjene gjentar også standarden i General Comment No.1[**] vedr respekt for rettsevne i kriser/akuttsituasjoner (paragrafene 11 og 22-23), og sier at tvangsbehandling og bruk av alle slags former for fastholding/fastspenning i psykisk helsevernkontekst, er et brudd på artikkel 15 som forbyr tortur og grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (paragraf 12.) I tillegg fastslår retningslinjene at erklæringer om manglende evne til å stille i en rettssak eller kriminelt ikke-ansvar og frihetsberøvelse basert på slike erklæringer, strider mot artikkel 14 (paragraf 16 og 20) [*].  
(…)

Idet komiteen har avklart at tvangsbehandling utvetydig er et brudd på artikkel 15, står en nå på sterkere grunn når en refererer til tvangsmedisinering, tvungen sjokkbehandling og kjemisk, fysisk og mekanisk fastholdelse/fastspenning rent og enkelt som psykiatrisk tortur.
(…)

(1) Individer som på nåværende tidspunkt tilbakeholdes i psykiatriske sykehus eller lignende institusjoner og/eller utsettes for tvangsbehandling, eller individer som i framtiden utsettes for det nevnte, må bli informert om hvordan de raskt og effektivt skal få sin frihet, inkludert gjennom  rettslig pålegg til de ansvarlige for frihetsberøvelsen.

(2) Rettspålegget skal inneholde en ordre som krever at de ansvarlige gir den frihetsberøvede umiddelbar frihet til å forlate gjeldende sykehus eller lignende institusjon og/eller at enhver form for tvangsbehandling opphører umiddelbart. Rettsvesenet må i denne kontekst også kreve andre systemiske tiltak som at psykiatriske sykehus og lignende institusjoner som opererer med låste dører, låser opp disse og informerer de frihetsberøvede om sin rett til å forlate stedet. Det må også opprettes et offentlig myndighetsorgan som har ansvar for tilgang til bolig og økonomisk og sosial hjelp og støtte, for å legge til rette for de-institusjonalisering og retten til å leve et selvstendig liv og bli inkludert i lokal-/samfunnet. Slike hjelpetiltak skal ikke kretse /sentreres rundt psykiske helsetilbud og behandling, men være ulike gratis tilbud og tilbud en har råd til, forankret i lokal/-samfunnet, inkludert alternativer som ikke har med psykiatriske diagnoser og –intervensjoner å gjøre. Det må samtidig gis tilgang til medisiner for dem som ønsker det, og tilgang til hjelp med nedtrapping og seponering for dem som ønsker det.

Merk at de juridiske påleggene altså inkluderer kollektive og systemiske tiltak, i tillegg til løslatelsen og/eller det umiddelbare opphør av tvangsbehandling for den personen det gjelder i retten. I tillegg må personer med funksjonsnedsettelser gis tilgang til kompensasjon og andre former for reparasjon grunnet tilfeldig og illegal frihetsberøvelse (paragraf 107 (f)), og også prinsipp 15 og retningslinje 16) [***]. 

Frihetsberøvelse basert på en faktisk eller antatt funksjonsnedsettelse, inkludert psykiatrisk tvangsinnleggelse, er både ulovlig og tilfeldig (paragraf 24) [***], siden det strider med internasjonal lov (paragraf 12)[***] og diskriminerer basert på funksjonsnedsettelse (paragraf 10 (e)) [***].  

*Lenke til GuidelinesArticle14 finnes her, under Recent events and updates: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

** Lenke til General Comment No 1: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx

***Report of the Working Group on Arbitrary Detention. United Nations Basic Principles and Guidelines on Remedies and Procedures on the Right of Anyone Deprived of Their Liberty to Bring Proceedings Before a Court: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/149/09/PDF/G1514909.pdf?OpenElement

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar