torsdag 30. mai 2013

CRPD, særlov og tortur

FNs CRPD-konvensjon ratifiseres i sommer. Den skal gi mennesker med ulike funksjonsnedsettelser vern mot diskriminering, mennesker med psykososiale funksjonsnedsettelser innbefattet. I Norge har vi en særlov som gjør at mennesker med alvorlige psykiske lidelser kan utsettes for det som av FNs torturkomite nå er erklært som tortur - nemlig tvangsbehandling.  Det ser ikke ut til at denne særloven vil bli fjernet med det første, tross at den kræsjer med CRPD. 26.juni er FNs internasjonale solidaritetsdag for torturofre. Jeg kobler disse faktorene sammen og tenker mange ting.

http://www.ldo.no/no/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-for-rettigheter-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne/

http://www.madinamerica.com/2013/03/u-n-rapporteur-on-torture-calls-for-ban-on-forced-treatment/

http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Internasjonal-dag-til-stoette-for-torturofre

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar