lørdag 28. september 2013

LDO: Alvorlige menneskerettsutfordringer i Norge

"LDO anbefaler blant annet at myndighetene må sette i verk tiltak for å redusere bruken av tvang i psykiatrien og endre norsk lovverk slik at det er i tråd med konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne."

http://www.ldo.no/no/ombudet/Nyheter/Arkiv/Featured-news/--Alvorlige-menneskerettsutfordringer-i-Norge/

lørdag 14. september 2013

Vedr Norment - Norsk senter for forskning på mentale lidelser

Jeg leste nettopp en artikkel i Aftenposten om forskning på schizofreni. Tittelen var "Risikogener kan utvikle schizofreni". (1) Artikkelen viste flere ganger til Norsk senter for forskning på mentale lidelser - Norment - et nytt "senter for fremragende forskning" ved UiO. (2)

Jeg er meget skeptisk til Norments sterke biomedisinske orientering: "Målsetningen er å finne ut mer om årsakene til psykoselidelser, som regnes som en av de største gåter i moderne biomedisin". (3) Jeg mener det er meget snevert av et senter som skal forske på psykiske lidelser å anta et biomedisinsk gåte-utgangspunkt. Jeg mener ikke at kroppen ikke er med i den mentale helheten, men når en kaller det en biomedisinsk gåte...? F.eks, vedr forskning på antipsykotika: "Antipsykotisk medikasjon er effektive medikamenter ved schizofreni, og har de senere år også blitt tatt i bruk ved bipolar lidelse".(4) Så en erkjennelse av at medisinene ikke virker like bra på alle (signert!)  Og så: "Vi sikter mot å optimalisere antipsykotisk behandling ved å bidra til å øke ønskede effekter av medikasjon og redusere bivirkninger". (4) Jeg kan ikke se at dette er et nøytralt utgangspunkt for å forske på behandling av schizofreni. Så langt jeg kan tolke det, har Norment da allerede bestemt seg for at antipsykotisk medikasjon er en viktig behandlingsform å satse på for mennesker med schizofreni, også for fremtiden.

Betegnelsen `fremragende forskning` brukes om senteret Norment, men da synes jeg det er merkelig å prioritere dette smale schizofreni-gen-jakt-prosjektet så høyt. Dette er et prosjekt som ikke har båret bemerkelsesverdig mange nyttige frukter tross jakten har pågått i mange år. Det er helt fint at de som er spesialisert på slik type forskning fortsetter med det, jeg mener ikke at denne forskningen ikke kan ha sin verdi, men problemet er at det lille de finner får så overdimensjonerte konsekvenser innen psykisk helsevern. Mitt klare inntrykk er at Norment eksempelvis underkommuniserer funn som går på høy forekomst av tidligere traumer hos mennesker som utvikler psykoser/schizofreni og studier som har vist at mange har bedre recovery uten antipsykotika (5,6,7). Jeg tenker at makt og penger er involvert. Hva slags forskning får pengestøtte, hvilke måter å tenke om psykiske lidelser har høyest status i dag - hva er trendy, så å si. Norment ligger innunder Medisinsk fakultet. Og selv om de også skriver de vil trekke inn miljøfaktorer mht schizofreni, er det tydelige signaler på deres hjemmeside som tilsier at slike faktorer ligger i skyggen av et forhånds-antatt førstenivå: biomedisinen. Da er det nærliggende for meg å tenke at det er høy risiko for at forskningen vil komme til å bære preg av sterk medisinskfaglig bias. Siden forskningen som gjøres på Norment kan komme til å få stor påvirkning på psykisk helsevernfeltet framover, er denne risikoen noe som bør tas på alvor. Jeg håper Norment vil lytte til og ta konsekvenser av innspill fra brukerorganisasjoner og andre som ønsker andre typer tilnærminger og brukermedvirkning i forskningen på alvorlige psykiske lidelser, slik at mulighetene for reelt gode endringer i psykisk helsevern optimaliseres. 


Referanser:

1. "Risikogener kan utvikle schizofreni": http://www.aftenposten.no/viten/Risikogener-kan-utvikle-schizofreni-7308632.html#.UjQ1a9U4XIV

2. Norment - Norsk senter for forskning på mentale lidelser. Det medisinske fakultet. http://www.med.uio.no/norment/ 

3. "Målsetting" (Norment): http://www.med.uio.no/norment/om/om.html 

4.  "Antipsykotisk medisinering" (Norment): http://www.med.uio.no/norment/forskning/vi-forsker-pa/antipsykotisk-medisinering/index.html

5. High prevalence of childhood trauma in patients with schizophrenia spectrum and affective disorder. http://www.researchgate.net/publication/230696976_High_prevalence_of_childhood_trauma_in_patients_with_schizophrenia_spectrum_and_affective_disorder

6. Reduction/Discontinuation of Antipsychotics Produces Higher Long-Term Recovery http://www.madinamerica.com/2013/07/antipsychotic-reductiondiscontinuation-produces-higher-long-term-recovery/

7. Vi må tenke om igjen bruken av antipsykotisk medisin http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/vi-maa-tenke-om-igjen-om-bruken-av-antipsykotisk-medisin

Annet av relevans:

Can childhood abuse make you crazy? http://www.behaviorismandmentalhealth.com/2013/06/04/can-abuse-in-childhood-make-you-crazy/

The Comprehensive Open-Dialogue Approach in Western Lapland: II. Long-term stability of acute psychosis outcomes in advanced community care http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17522439.2011.595819#.UjQwZtU4XIV

Cognitive behavior therapy without antipsychotics (Tony Morrison) http://www.youtube.com/watch?v=CFudCx868uw

tirsdag 10. september 2013

Skjevfordelt krav om dokumentasjon

Hvis det skulle forventes like stor grad av vitenskapelighet og nyanseringsevne av psyk-fagfolk som av brukere frimodige nok til å stå fram og mene noe om psykisk helsevern, undrer jeg på hvor mange fagfolk det ble igjen.

Ett av problemene er at selv om en legger fram god dokumentasjon for alle meninger en har, kan en likevel oppleve at forsvarere av dagens system som sitter på makten avfeier det hele uten å engang vise til tilsvarende god dokumentasjon.

Det nivå av dokumentasjon som kreves av dem som ønsker endring, bør de som forsvarer dagens system også kreve av seg selv.

tirsdag 3. september 2013

Om PR-rådgivere og viktige saker

Noen refleksjoner etter jeg så NRK Brennpunkt i kveld. Dokumentaren omhandlet politikeres bruk av pr-rådgivere - de får råd vedr kommunikasjon, strategi, saker å blåse opp - når, etc. En politiker i etterkant av dokumentaren erkjente at dette går utover "svake" grupper, blant annet mennesker med psykiske lidelser, som ofte ikke har mulighet til å fremme sine saker sterkt nok til at de får politisk gehør. Jeg tenkte: jeg er ikke glad for denne nå utbredte bruken av pr-rådgivere; jeg tror på argumentet at de bidrar til å svekke demokratiet. Men rent pragmatisk sett, så lenge politikere benytter seg av dem, synes jeg "svake" grupper i samfunnet også skulle hatt tilgang på slike - de bidrar med noen instrumenter som tydeligvis er viktige for å bli hørt i dagens politiske virkelighet. Livsviktige saker som berører mennesker med psykiske lidelser ties ofte i hjel i den offentlige debatt. Jeg tror ikke det er veldig overkonspiratorisk å holde muligheten åpen for at det sitter noen pr-rådgivere og hvisker politikere i øret at de skal la være å ta opp temaet menneskerettigheter og tvangspsykiatri f.eks. Dette burde egentlig vært et brennhett tema, med tanke på nylig ratifisert CRPD (FN-konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatte funksjonsevner). Likevel nevnes det nesten ikke med ett ord i den offentlige debatt. Nå tviler jeg på at særlig mange "svake" grupper i samfunnet har råd til å skaffe seg pr-rådgivere. Men jeg tror uansett det kan være nyttig å kjenne til dem når en ønsker å nå fram med viktige saker som politikere ofte møter med taushet.

mandag 2. september 2013

The voices in my head: Eleanor Longden - TED Talks

"To all appearances, Eleanor Longden was just like every other student, heading to college full of promise and without a care in the world. That was until the voices in her head started talking. Initially innocuous, these internal narrators became increasingly antagonistic and dictatorial, turning her life into a living nightmare. Diagnosed with schizophrenia, hospitalized, drugged, Longden was discarded by a system that didn't know how to help her. Longden tells the moving tale of her years-long journey back to mental health, and makes the case that it was through learning to listen to her voices that she was able to survive."
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=syjEN3peCJw&feature=youtube_gdata